Stichting Bevrijding Brabantse Wal

Inleiding

In 2014 schonk Bergen op Zoom en omgeving veel aandacht aan 70 jaar Bevrijding. Een gelegenheidscomité organiseerde op verzoek van het gemeentebestuur van Bergen op Zoom een scala aan activiteiten om de 70ste verjaardag van de Bevrijding te herdenken en te vieren. Dit comité deed dat in samenwerking met gemeenten en spelers uit de streek en de provincie Zeeland.
Hoewel de organisatietijd met krap een jaar erg kort was, slaagde het comité er in een indrukwekkend programma weg te zetten. Hoogtepunten daarbij waren de toertocht met oude legervoertuigen vanuit Zeeland naar Bergen op Zoom, het defilé dat op deze toertocht aansloot en de internationale herdenking op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. Bij deze herdenking waren de Gouverneur Generaal van Canada en Prins Maurits als de adjudant van Zijne Majesteit de Koning aanwezig. Daarnaast waren er tal van kleinere activiteiten, waarvan het effect en de betekenis meestal groot was.

Het programma van 2014 was voor het gemeentebestuur van Bergen op Zoom aanleiding aan het gelegenheidscomité te vragen haar werk voort te willen zetten. Dit in aanloop naar 75 jaar Bevrijding in 2019-2020. Daar hebben de leden niet lang over hoeven nadenken. Vrijwel direct na het verzoek van het gemeentebestuur heeft het comité de draad weer opgepakt. Inmiddels is het comité omgevormd in een stichting en voert als naam: Stichting Bevrijding Brabantse Wal.

De naam van de stichting geeft aan dat het werkgebied zich uitstrekt over de Brabantse Wal; de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.
De stichting onderhoudt nauwe contacten en werkt samen met de provincies Noord- Brabant en Zeeland en verenigingen en organisaties in het werkgebied.

 

Kernboodschap

Stichting Bevrijding Brabantse Wal legt de focus niet alleen op de Tweede Wereldoorlog. Ze vindt het ook belangrijk de lessen van de Tweede Wereldoorlog naar de tegenwoordige tijd te halen. De spanning in de samenleving en in de wereld neemt toe. Daarom heeft de stichting een kernboodschap geformuleerd, die geïnspireerd is op een uitspraak uit 2014 van de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Prof. Dr. Wim van de Donk: ‘vrijheid is een werkwoord’. Op basis van deze uitspraak hanteert SBBW de volgende kernboodschap:

‘Leven in vrede en vrijheid is een groot goed, dat niet vanzelfsprekend is. Vrijheid vraagt om grote verantwoordelijkheid van ieder individu en aan vrede en vrijheid moet constant worden gewerkt. Eenieder die in Nederland leeft moet zich er van bewust zijn dat de verworvenheden rondom onze vrijheid grote offers hebben gevraagd’.

 

Memorandum of Understanding

Een belangrijk document voor SBBW is het ‘Memorandum of Understanding’. Dit memorandum werd op 27 oktober 2014 in Bergen op Zoom, in aanwezigheid van de Gouverneur Generaal van Canada en de Prins van Oranje, ondertekend door de ambassadeur van Canada, de Commissarissen van de Koning in Noord-Brabant en Zeeland en de burgemeester van Bergen op Zoom.
Dit document verwijst naar de Tweede Wereldoorlog, maar is vooral gericht op de toekomst. Het memorandum nodigt uit om de Canadese oorlogsinspanningen in Zuid West Nederland beter onder de aandacht te brengen en in herinnering te houden. Daarnaast motiveert het memorandum om werk te blijven maken van vrede en vrijheid. Voor SBBW is dit document een leidraad om invulling te geven aan haar doelstellingen.

 

Doelstelling van SBBW

Met als uitgangspunt het Memorandum of Understanding van 27 oktober 2014 ziet de Stichting de volgende doelstellingen:

 • Herdenken van alle oorlogsslachtoffers – burgers en militairen – die sinds het uitbreken van WO2 en in alle oorlogssituaties en bij vredesmissies daarna in opdracht van onze regering waar ook ter wereld zijn omgekomen of om het leven werden gebracht.
 • Het onder de aandacht brengen van de Slag om de Schelde.
 • Onderstrepen van de waarde en het belang van leven in vrede in vrijheid.
 • Bijdragen aan kennisoverdracht en educatie in basis- en voortgezet onderwijs.
 • Op- en uitbouwen van internationale contacten die hun oorsprong kennen in WO2.

Eerder is aangegeven dat SBBW samenwerking nastreeft met spelers in het werkgebied. Waar het gaat om het onder de aandacht brengen van de Slag om de Schelde en wat daarmee samenhangt omvat het werkgebied: gemeenten en organisaties op de Brabantse Wal, de provincies Brabant en Zeeland en Canadese spelers. Naar gelang de ontwikkeling die op deze doelstelling wordt doorgemaakt, breidt het netwerk van betrokkenen zich verder uit.

Het herdenken van de oorlogsslachtoffers is gericht op lokale herdenkingen, met afstemming tussen lokale organisaties van herdenkingsplechtigheden.
Uitzondering is de jaarlijkse plechtigheid op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom, die een internationaal karakter heeft. Deze plechtigheid wordt georganiseerd door de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met de Canadese Ambassade. SBBW verleent ondersteuning aan deze herdenking.

 

Het bestuur

SBBW is een stichting die bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een Algemeen Bestuur. Het Algemeen bestuur is het Dagelijks bestuur, uitgebreid met de voorzitters van de commissies:
1. Belang van leven in vrijheid, 2. Slag om de Schelde, 3. Educatie, 4. Communicatie en 5. Woensdrecht / Steenbergen.

De commissies hebben de volgende taken:

Commissie Belang van leven in vrijheid
 • (ondersteuning van) de jaarlijkse herdenking op de erebegraafplaatsen in Bergen op Zoom
 • Organisatie en ontwikkeling van activiteiten die herinneren aan de Bevrijding van Bergen op Zoom jaarlijks in oktober
 • Organisatie en ontwikkeling van de herdenking en activiteiten op 4 en 5 mei
 • Het organiseren van gelegenheidstentoonstellingen die een link leggen met leven in vrijheid

 

Commissie Slag om de Schelde
 • Organiseren van de 5-jaarijkse Toertocht, Defilé en Taptoe
 • Organiseren en ontwikkelen van de lezing ‘Canadays Lecture’
 • Organiseren van een 5-jaarlijkse tentoonstelling Slag om de Schelde

Onder de aandacht brengen en overdragen van kennis over de Slag om de Schelde
Betrekken van externe organisaties als Bergse Actieve Senioren, School voor Geschiedenis en Stichting Bezichtiging Monumenten

 

Commissie Educatie
 • Organiseren van het project ‘Adopteer een monument’ door basisscholen
 • Project veteraan voor de klas
 • Stimuleren van internationale uitwisseling over het thema ‘vrede en veiligheid’ voor scholen in het voortgezet onderwijs
 • Ondersteunen van het landelijke project ‘Faces To Graves’
 • Organiseren van het jaarlijkse project ‘Open Joodse Huizen Route’

 

Commissie Communicatie

Deze commissie is in de meest brede zin van het woord verantwoordelijk voor het uitdragen van de activiteiten die door of onder auspiciën van SBBW worden georganiseerd en uitgevoerd

 

Commissie Woensdrecht/Steenbergen
 • Deze commissie is bedoeld om activiteiten, die passen binnen de doelstelling van SBBW, in de kernen van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht in beeld te brengen en voor zover dit door lokale organisatoren op prijs wordt gesteld, te coördineren en in te bedden in het totaalaanbod aan activiteiten van SBBW.

 

Het bestuur van de stichting heeft een Raad van Advies naast zich staan.
De kerngroep van deze raad bestaat uit de burgemeesters van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Voorzitter van deze Raad van Advies is de burgemeester van Steenbergen. Op termijn is het de bedoeling deze adviesraad uit te breiden met de Ambassadeur van Canada in Nederland en de Commissarissen van de Koning in Brabant en Zeeland.

 

Programmalijnen

Het programma bestaat uit een basis, met daaromheen een pallet aan activiteiten. De basis bestaat uit de 5-jaarlijkse toertocht, met aansluitend defilé en taptoe, de jaarlijkse Memorial Day of Canada in The Netherlands op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom en de lezing Canadays Lecture.
In aanloop naar het lustrumprogramma 2019-2020 worden andere activiteiten ter hand genomen, die passen binnen de taken van de verschillende commissies van SBBW. De activiteiten die aan het programma worden toegevoegd, worden gecommuniceerd via de website www.canadays.nl

 

Samenwerkende partners

SBBW stelt zich, bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten, tot doel samen te werken met andere organisaties in de regio. Daarbij wil de stichting graag gebruik maken van het organiserend vermogen bij deze organisaties en de kennis en kunde die daar aanwezig is. SBBW denkt daarbij onder meer aan erfgoedorganisaties, scholen en onderwijsinstellingen, serviceclubs en andere verenigen of stichtingen die voor het behalen van de doelstellingen van SBBW van waarde zijn.

 

Leden

Dr. Frank Petter: Erevoorzitter
Frans de Vos: Algemeen Voorzitter
Caroline Raaijmakers: Secretaris
Peter Verhulst: Penningmeester                                                                                               Nico Hooijschuur: Bestuurslid
Jan van Wijk: Bestuurslid
Hans Stumpel: Bestuurslid
Irene van Kemenade: Bestuurslid
Lex Lensink: Bestuurslid
Angelo Somers: Bestuurslid
Hanneke Somers: Bestuurslid

 

Beloningsbeleid

Genoemde bestuurders ontvangen geen beloning voor het werk wat verricht wordt voor de Stichting Bevrijding Brabantse Wal.

 

Contact

 

RSIN: 856851425

Adres: Kriekebos 31, 4614 JK, Bergen op Zoom
Email: info@stichtingbbw.nl

Meer informatie:
www.canadays.nl en facebook.